OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÝ OBCHOD “WWW.MDVCENTRUM.SK“

 

Preštudujte  si  prosím,  tieto  obchodné  podmienky  pozorne,  a  v  prípade  akýchkoľvek  nejasností  nás prosím kontaktujte.

Tieto  všeobecné  obchodné  podmienky  upravujú  práva  a  povinnosti  zmluvných  strán vyplývajúce  z  kúpnej  zmluvy  uzavretej  na  diaľku  medzi  prevádzkovateľom internetového obchodu “MDVCENTRUM.SK“ spoločnosť MDV centrum, s.r.o. so sídlom Medze 22 031 05 Liptovský Mikuláš (ďalej  len Predávajúci)  a  kupujúcim. 

Kupujúcim  sa  v  zmysle  všeobecných  obchodných  podmienok  rozumie  spotrebiteľ  prípadne  iný podnikateľský  subjekt.

V  prípade  uzavretej  zmluvy  na  diaľku  medzi  predávajúcim a kupujúcim sa na právne vzťahy  vyplývajúce  z  tejto  zmluvy  vzťahujú  ustanovenia Občianskeho  zákonníka, ňzákona č.102/2014  Z. z. o  ochrane  spotrebiteľa  pri  predaji tovaru alebo poskytovaní  služieb na základe  zmluvy  uzavretej  na  diaľku  alebo  zmluvy  uzavretej  mimo  prevádzkových  priestorov predávajúceho a o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  a  zákona  č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  v  platnom  znení. Na  kúpnu  zmluvu  uzavretú  na  diaľku  medzi  Predávajúcim a iným  podnikateľským  subjektom sa  vzťahujú  ustanovenia  Obchodného  zákonníka.

 

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.mdvcentrum.sk

Spoločnosť MDV centrum, s.r.o.,

Adresa: Medze 22, 031 05 Liptovský Mikuláš, Slovenská  Republika
IČO: 52796485
DIČ: 2121171283

IČ DPH: SK 2121171283

Obchodný registrer Okresného súdu Žilina, Vložka číslo:  73711/L

Prevádzka:
MDV Centrum
Garbiarska 4614
03101 Liptovský Mikuláš
Slovenská  Republika

 

Kontakty:

Telefón: +421 917 996 812

e-mail: office@zolosport.sk

 

Orgán dozoru:

Ústredný  inšpektorát  Slovenskej  obchodnej  inšpekcie

Poštový  priečinok  29

Prievozská  32

027  99  Bratislava

 

 1. Objednávanie  tovaru

Tovar  je  možné  objednať:

 • vyplnením  objednávkového  formulára  priamo na web stranke www.mdvcentrum.sk
 • telefonicky
 • e-mailom

 

Vystavením  objednávky  sa  kupujúci  zaväzuje  za  objednaný  tovar  zaplatiť  kúpnu  cenu  podľa podmienok  uvedených  v  objednávke.  Platná  a  nestornovaná  objednávka  sa  považuje  za   kúpnu  zmluvu.

 

III.  Potvrdenie    a  stornovanie  objednávky

Po  doručení  objednávky Vás budeme bezodkladne   kontaktovať  e-mailom  alebo    telefonicky,  kde  potvrdíme  jej  prijatie. Objednávku  je  možné  stornovať  bez  poplatku,  ak  ešte  nebola  odoslaná  na  miesto  dodania. Objednávku  je  možné  stornovať  priamo  v  internetovom  obchode v rámci svojho zákazníckého konta, emailom  alebo  telefonicky. Potvrdenie  stornovania  objednávky  Vám  bude  zaslané  bezodkladne  na  Vašu  e-mailovú  adresu alebo oznámené  telefonicky.

 

Predávajúci  si  vyhradzuje  právo  zrušiť  objednávku  alebo  časť  objednávky  v  týchto  prípadoch:

 • tovar  sa  nevyrába  alebo  nedodáva
 • tovar  je  dlhodobo  nedostupný
 • zmenila  sa  výrazným  spôsobom  cena  tovaru

V  prípade,  že  táto  situácia  nastane,  budeme  Vás  bezodkladne    kontaktovať  e-mailom  alebo telefonicky  a  po  vzájomnej  dohode    stanovíme  ďalší  postup.

 

 1. Ceny

Všetky  ceny  v  ponuke  sú  uvedené  vrátane  DPH  a  platia  výhradne  pre  nákup  tovaru prostredníctvom  internetového  obchodu. Cena  platí  pre  samotný  tovar  a  neobsahuje  inštaláciu,  poradenskú  činnosť,  dopravné  ani  žiadne iné  náklady  pokiaľ  to  nie  je  výslovne  uvedené  v  popise  tovaru.

 

 1. Dodacie  lehoty

Dodanie  tovaru  záleží  na  dostupnosti  tovaru  na  našom  sklade,  alebo  na  sklade  dodávateľa. Pri  bežne  dostupnom  tovare,  ktorý  je  na  našom  sklade,  je  dodacia  lehota  do  3  pracovných dní . V  prípade,  že  sa  objednaný  tovar  nenachádza  na  našom  sklade,  dodacia  lehota  je  7  pracovných dní.

 

 1. Doručenie  tovaru

Doručenie  tovaru  sa  vykonáva  spôsobom  uvedeným  v  objednávke.  Prepravné  náklady  nie  sú zahrnuté  v  cene  tovaru.  Cena  za  doručenie  sa  účtuje  vo  výške  obvyklej  na  slovenskom  trhu  pre dohodnutý  spôsob  doručenia  (zásielkovou  službou,  kuriérom  a  pod.).

Zákazník  je  povinný  skontrolovať  fyzickú  neporušenosť  a  kompletnosť  tovaru  pri  jehopreberaní  a  prípadné  nedostatky  uviesť  do  preberacích  dokumentov  a  nechať  potvrdiťodovzdávajúcou  osobou. Pokiaľ  je  zásielka  viditeľne  poškodená  alebo  zničená,  nepreberajte  zásielku  a ihneď kontaktujte  dodávateľa.

 

VII.  Platba  za  tovar

Tovar  je  možné  zaplatiť  spôsobom vybranej pri zadávaní objednávky, a to

 • Bankovým prevodom vopred na účet Predávajúceho. V tomto prípade bude tovar odoslaný zákaznikovi po pripísaní platby. Zákazník obdrží od Predávajúceho po potvrdení objednávky platobné inštrukcie pre platbu.
 • Dobierkou pri doručení objednaného tovaru prostredníctvom kurierskej spolocnosti
 • Osobne na showroome (Garbiarska 4614, 03101, Liptovský Mikuláš) pri prevzatí objednaného tovaru.
 • Platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány pri zadaní objednávky na našom eshope.

 

VIII.  Odstúpenie  od  zmluvy

 1. Právo  na  odstúpenie  od  zmluvy

Zákazník ma  právo  odstúpiť  od    zmluvy  bez  uvedenia  dôvodu  v  lehote  14  dní odo  dňa    prevzatia  tovaru  za podmienok  upravených    zákonom  č.102/2014  Z.  z.  o  ochrane  spotrebiteľa  pri  predaji tovaru alebo  poskytovaní  služieb  na  základe  zmluvy  uzavretej  na  diaľku  alebo  zmluvy  uzavretej mimo  prevádzkových  priestorov  predávajúceho  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov.

Lehota  na odstúpenie  od  zmluvy  uplynie  po  14  dňoch  odo  dňa,  keď  Vy  alebo  Vami  určená   tretia  osoba    prevezme objednaný tovar.

Pri  uplatnení  práva  na  odstúpenie  od  zmluvy  nás  informujte  o  svojom  rozhodnutí  odstúpiť od tejto  zmluvy  jednoznačným  vyhlásením  (písomne  alebo  e-mailom)  na adresu Garbiarska 4614, 03101, Liptovský Mikuláš,  e-mail office@zolosport.sk

Na  tento  účel  môžete  použiť  vzorový  formulár  na  odstúpenie  od  zmluvy alebo inú formu v zmysle náležitostí platnej legislatívy. Lehota  na  odstúpenie  od  zmluvy  je  zachovaná,  ak  zašlete  oznámenie  o  uplatnení  práva  na odstúpenie  od  zmluvy  pred  tým,  ako  uplynie  lehota  na  odstúpenie  od  zmluvy.

 1. Dôsledky  odstúpenia  od  zmluvy

Po  odstúpení  od  zmluvy  Vám  vrátime  všetky  platby,  ktoré  ste  uhradili  v  súvislosti  s uzavretím zmluvy,  najmä  kúpnu  cenu  vrátane  nákladov  na  doručenie  tovaru  k  Vám.  To  sa  nevzťahuje  na dodatočné  náklady,  ak  ste  si  zvolili  iný  druh  doručenia,  ako  je  najlacnejší  bežný  spôsob doručenia,  ktorý  ponúkame.  Platby  Vám  budú  vrátené  bez  zbytočného  odkladu,  najneskôr  do 14  dní  odo  dňa,  keď  nám  bude  doručené  Vaše  oznámenie  o  odstúpení  od  tejto  zmluvy.  Ich úhrada  bude  uskutočnená  rovnakým  spôsobom,  aký  ste  použili  pri  Vašej  platbe,  ak  ste výslovne  nesúhlasili  s  iným  spôsobom  platby,  a  to  bez  účtovania  akýchkoľvek  ďalších  poplatkov. Platba  za  zakúpený  tovar  Vám  bude  uhradená  až  po  doručení  vráteného  tovaru  späť  na  našu adresu  v pôvodnom balení a stave akom bol doručený.

 1. Vrátenie tovaru

Tovar  nám zašlite späť alebo  alebo osobne doručte na adresu: 

MDV Centrum, s.r.o., Garbiarska 4614, 03101, Liptovský Mikuláš

najneskôr  do  14  dní  odo  dňa  uplatnenia  práva  na  odstúpenie  od  zmluvy.  Lehota  sa považuje  za  zachovanú,  ak  tovar  odošlete  späť  pred  uplynutím  14-dňovej  lehoty.  Akekoľvek náklady  na  vrátenie  tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za  akékoľvek  zníženie  hodnoty resp. poškodenie tovaru  v  dôsledku  zaobchádzania  s  ním  iným spôsobom,  než  aký  je  potrebný  na  zistenie  povahy,  vlastnosti  a  funkčnosti  tovaru.

 

 1. Doklady,  záručné  listy

Spolu  s  dodaným  tovarom  v  originálnom  balení  Vám  budú  doručené  všetky  potrebné doklady. Tieto  doklady  si  prosím  starostlivo  uschovajte,  minimálne  po  dobu  plynutia  zákonnej  záručnej doby.

 

 1. Záručná  doba  a  reklamácie
 2. Záručná  doba 

Záručná doba na  dodávaný  tovar  je  24  mesiacov.  V  prípade,  že  výrobca  poskytuje  na  tovar záruku  dlhšiu  ako  24  mesiacov,  platí  záruka  udávaná  výrobcom  tovaru. Záručná  doba  začína  plynúť  dňom  prevzatia  tovaru  kupujúcim/spotrebiteľom. Pri  preberaní  tovaru  Vám  bude    daný  potvrdený  záručný  list.

Záručný  servis  je  vykonávaný na prévadzke MDV Centrum, s.r.o., Garbiarska 4614, 03101, Liptovský Mikuláš, prípadne  u  osôb  určených  výrobcom  tovaru,  ktoré  sú  uvedené  v  záručných  listoch.

 1. Reklamácie

Kupujúci  má  právo  na  uplatnenie  reklamácie  tovaru  v  zmysle  zákona č.250/2007 Z.  z.  o  ochrane  spotrebiteľa  v  platnom  znení  a  Občianskeho  zákonníka.

Pri  uplatnení  reklamácie  u  Predávajúceho bude  reklamácia  kupujúceho vybavená  v  čo  najkratšom  možnom  čase,  bez  akýchkoľvek  zbytočných  prieťahov  a  zdržaní, najneskôr  však  do  30  dní    odo  dňa  uplatnenia  reklamácie.

Reklamácie  uplatňujte  na prévadzke MDV Centrum, s.r.o., Garbiarska 4614, 03101, Liptovský Mikuláš resp. emailom na adrese office@zolosport.sk.

Pri  uplatňovaní  reklamácie  má  kupujúci  práva  podľa  §  622  a  §  623  Občianskeho zákonníka. Predávajúci  sa  riadi  pri  vybavovaní  reklamácií  spotrebiteľa    ustanoveniami  zákona  č.250/2007 Z.  z. o ochrane  spotrebiteľa v platnom znení a Občianskeho zákonníka.

V  prípade  akýchkoľvek  nejasností  a  otázok    nás  prosím  kontaktujte  na  e-mailovej  adrese  alebo telefonicky.

 

 1. Ochrana  osobných  údajov

Všetky  osobné  údaje,  ktoré  poskytujete pri  objednávaní  tovaru prostredníctvom eshopú  budú  použité Predávajúcim výhradne za  účelom  dodania  tovaru. Predávajúci je za predpokladu, že s tým kupujúci vopred súhlasil oprávnený využiť jeho osobné údaje na marketingové účely a promo aktivity  Predávajúceho. Predávajúci  vyhlasuje,  že  nebude  poskytovať  osobné  údaje  tretej  strane.